6 Başlıkta Çevre Yönetim Sistemi Ve Önemi

Çevre bilinci, yaşayan her organizasyon için son derece önemlidir. Bu bilince sahip olmayan işletmeler risk altında olabilir. Çünkü çevre bilinci olmayan işletme ve firmalar, geleceğini ve profesyonel iş ilişkilerini riske atma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

çevre yönetim sistemi

Çevre Yönetim Sistemi ve Önemi

Günümüzde çevreye verilen önem konusunda hassasiyet her geçen gün daha da artmaktadır. Çevresel uygulamalara ehemmiyet veren firmaların tüketiciler ve iş ortakları gözünde daha değer kazandıklarını söylemekle birlikte şu konunun da altını çizmeliyiz: İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi tehditler, Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) uygulamasını adeta zorunlu hale getirmiştir. Peki, çevre yönetim sistemi, firma ve işletmelere ne gibi faydalar sağlar? Bu faydaları 6 başlık altında topladık.

 • Şirketlerin Çevresel Hedeflerini Oluşturmak
 • Yasal Gereksinimlere Uyumluluk
 • Başarılı Bir Kamu İmajı Yaratmak
 • Verimliliğin Artması / Risk ve Tehditlerin Azalması
 • İyileştirme ve Kalitede Süreklilik
 • Çalışan Performansını Artırması

Şimdi bu başlıkları detaylı olarak inceleyelim.

Şirketlerin Çevresel Hedeflerini Oluşturmak

Şirketlerin büyüme ve gelişimlerini sürdürmeleri için insan emeğine ve insan sağlığına değer vermeleri son derece önemlidir. Fakat en az insan sağlığı kadar önemli bir başka unsur daha vardır. Bu unsur da çevre ve çevresel faktörlerdir. İşletmeler, çevrenin korunmasına yönelik uygulamaları iş faaliyetlerine yansıtırsa, bu durum çevrenin korunmasını sağlamakla birlikte işletmelerin geleceklerini de olumlu etkiler. Enerji performansını iyileştirmek için çevresel bilincin oturması ve gerekli prosedürlerin uygulanması son derece gereklidir. Bunun için de her işletmenin çevresel hedefler inşa etmeleri beklenir. Çevresel hedefler, işletmelerin global kurallara uyum sağlamasını kolaylaştırır. Bu sayede hem çevre bilinci oluşur hem de avantajlı iş faaliyetlerinin gerçekleşmesi sağlanır.

Çevresel hedefler, işletmelerin geleceğinde yapacakları doğru hamle sayısını artırır. Böylece güven veren bir organizasyon kimliği üstlenirler. Çevre yönetimi aracılığıyla işletmelerin gelişimlerindeki engeller kalkar. Böylece sağlıklı ve çevre dostu bir büyüme sağlanmış olur. İşte Çevre Yönetim Sistemi, bu konuda işletmelerin en önemli yardımcıların biridir. Çevre yönetim sistemi, işletmelerin gelecek planlarını oluştururken hata yapma ihtimallerini en aza indirger.

Yasal Gereksinimlere Uyumluluk

Çevre Yönetim Sistemi, yasal mevzuatlara uyumlu olmayı da sağlar. Birçok işletmenin iş faaliyetlerini sürdürmeleri için teknik konularda yeterli olmaları gerekmektedir. Ölçülebilir bir iş politikası için de birtakım analiz gereksinimlerini karşılayacak stratejilere ihtiyaç vardır. Eğer doğru bir şekilde hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş Çevre Yönetim Sistemi söz konusu ise işletmeler, kısa ve uzun vadeli stratejilerini gerçekleştirebilir. Çevre yönetim sistemi, uluslar arası standart kuruluşu ISO tarafından verilen bir sertifikadır. Firma ve organizasyonlar, bu sertifikaya sahip olduklarında çevre bilinci geliştirerek faaliyetlerine devam ederler. Bu bilinç, organizasyonların ISO kriterlerine uyum sağlamaları açısından önemlidir. ISO kriterleri ise işletmelerin eksikliklerini görmelerini sağlayarak doğru adımlar atmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yasal mevzuatlara tam uyum sağlama imkanı verir.

ISO sertifikası ile çevre yönetim sistemi inşa etmek, şirketlerin amaç ve hedeflerini daha uygun bir şekilde oluşturmalarını da sağlar. Çeşitli programlar ve uygulama biçimleri, amaç ve hedefler doğrultusunda ilerlemeyi ölçme araçları geliştirir. Bu da iyileşme ve gelişmenin yollarından biridir. Dolayısıyla Çevre Yönetim Sistemi ile faaliyet gösteren işletmelerin önündeki birçok engel kalkar. İşletmeler yasal gereksinimlere uyum sağladıkları için genel bir üretim ve hizmet standardı yakalar. Bu standart, işletme ve organizasyonların her zaman aynı kalitede hizmet ve servis üretmelerine imkan verir.

Başarılı Bir Kamu İmajı Yaratmak

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) oluşturmak, doğru işler yapıldığının göstergesidir. İş organizasyonlarında çevre yönetim sistemi kuran her firma;

 • Yasal gereksinimlere uyduklarını kanıtlar.
 • Başarı haritası için şirket hedefleri oluşturur.
 • Çalışan eğitimine önem vererek performans ve verimliliğini artırır.

Dolayısıyla çevre yönetimi konusunda doğru stratejiler, işletmelerin prestijini artıran önemli bir kriterdir. Çünkü ÇYS ilkelerine göre hareket eden organizasyonlar, belli bir standardı yakalamış demektir. Yakalanan bu standart ise sürdürülebilir bir başarı için olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu özelliğe sahip olan organizasyonlar ise sektörde ciddi bir konumda yer alırlar. Gerek iş kaliteleri gerekse toplumda yarattığı güven ile her zaman rakiplerinden bir adım daha önde olurlar.

Tüm bu etkenler ise işletmelere parayla satın alınamayacak kadar önemli bir katkı sağlarlar: Prestij ve itibar… Çevre Yönetim Sistemi, her işletmenin şöhretini yükselten önemli bir unsurdur. Başarılı bir kamu imajı tesis etmek için ÇYS ilkelerine uyum sağlamak yeterlidir. Bu ilkeler, zaman içinde işletmelerin hedeflerini gerçekleştirmeleri adına oldukça önemli katkılar sağlar. Aynı zamanda da tüketicilere ve iş ortaklarına güven duygusu aşılar.

Verimliliğin Artması / Risk ve Tehditlerin Azalması

Çevre yönetim sisteminin uygulanması, işletme ve firmalar için tasarruf imkanı sunar. ÇYS ilkeleri, çeşitli maliyetlerle sonuçlanacak birtakım uygulamaların sayısını minimum seviyeye indirir. İşletmelere çok daha makul bir maliyetle iş üretimi yapma fırsatı verir. Girdi malzemeleri ve enerjinin korunması gibi farklı aşamalarda maliyetin azalması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla Çevre Yönetim Sistemi, maliyet kontrolünde göz ardı edilemeyecek bir avantaj sağlar.

ÇYS, şirketlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirme üzerine kurulu bir disiplindir. ÇYS ilkelerine bağlı kalan firma ve işletmeler, çevreye her zaman önem verir. Verilen bu önem, işletmelere olumlu bir etki olarak geri döner. Her işletme çevreyi koruyarak kendi iş faaliyetlerini de korumuş olur. Çevre ile olan ilişkiler karşılıklıdır. Çevre bilinci geliştiren işletmeler olası risk ve tehditleri de minimuma düşürür. Çevreye karşı hassas olan her işletme, bu bilincin karşılığını iş faaliyetlerinde ve hammadde ihtiyaçlarında karşılığını fazlasıyla alır.

İyileştirme ve Kalitede Süreklilik

Çevre yönetim sisteminin en önemli özelliklerinden biri kalite ve verimliliği korumasıdır. İşletme ve organizasyonlar, başarı getiren bilimsel ve ölçülebilir uygulamaları kendi iş faaliyetlerine kolayca kazandırır. Bu uygulamalar, bir süre sonra veri olarak işletmelerin karşısına gelir. İşletmeler, süreci iyi bir şekilde değerlendirerek gerekli hamlelerde bulunabilir. Bu süreç, uygunsuzlukları değerlendirmek ve düzeltici eylemlerde bulunmayı ihtiva eder.

Çevre Yönetim Sistemi, aşağıdaki maddeler ile kalitenin sürekliliği sağlama imkanı verir:

 • Süreçlerin incelenmesi
 • Çevresel uygunluğun değerlendirmesi
 • İç denetimler

Operasyonel süreçlerin kalitesi artırma imkanı veren Çevre Yönetim Sistemi, geleceğe yönelik iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Dolayısıyla ÇYS ilkelerine uyum sağlayan şirket ve organizasyonlar, hedeflerine adım adım daha yaklaşabilir.

Çalışan Performansını Artırması

Her organizasyonun başarısını belirleyen temel faktör, çalışanların bilgi ve becerileridir. Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri, genel anlamda bütüncül bir yaklaşım sergiler ve organizasyon içindeki herkesin başarısını artırmaya yönelik birtakım prosedürlere sahiptir. Bunların içinde çalışanların başarısı da önemli bir rol oynar. Dolayısıyla ÇYS ilkeleri, çalışanların performanslarını daha verimli hale getirmek için işletmelere birtakım yönergeler sunar. İşletmeler de bu yönergeleri dikkate alarak çalışan performansını ve marka imajını çok daha ileri bir seviyeye taşıyabilir.

Kritik Bir Başarı Faktörü: Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemleri, şirketlerin enerji verimliliklerini ve çevresel sürdürülebilirliklerini geliştirmelerine yardımcı olan bir çerçeve sunar. Günümüzde çevre bilincine sahip olmamak büyük bir risktir. Bu bilinç kapsamında faaliyete geçmemek de önemli problemlerin açığa çıkmasına neden olabilir. ISO'nun Çevre Yönetim Sistemi olan 14001 Standardı, bu konuda işletmelere yardımcı olan ve uluslar arası ölçüde kabul gören bir yönergeler bütünü sunar. İşletme ve organizasyonlar, bu yönergeler bağlamında hareket ettikleri ölçüde başarılarını geleceğe daha kolay taşıyabilirler.